Svinsjögårds samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Bildarkiv
 »   Styrelse/Kontakt
 »   Nyinflyttad
 »   Protokoll
 »   Trivselregler
 »   Vår samfällighet
 »   Länkar
 »   Blanketter
 »   Arbetsmöten
 »   Mark och sjö
 »   Bad och bastu
 »   Vatten
 »   Vägar
 »   Omnejden
 »   Karta
 »   Om webbplatsen
 »   Köp och sälj
 »   Annonser
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Ansvarig för denna sida är Thomas Cosmo

Backspolning 

2020-12-15

Pumpen i Krampan är nu bytt av Anders. JMS var här igår och genomförd backspolning av alla filter. Spolningen gick bra men två av filtren verkade ha tagit viss skada av att inte ha blivit riktigt backspolade var fjärde dag, vilket görs automatiskt. De prover man tog efter backspolningen visade tyvärr på att reningen för tillfället inte uppfyller kraven. En ytterligare anledning till problemet är att vi under november o  december, på grund av stor tillrinning, har det sämsta råvattnet i brunnen. Vi för diskussioner med JMS om hur vi går vidare inför installationen av det nya reningsverket.

Råvattenpumpen

2020-11-25

Ny pump beställd. Sätts in nästa vecka. JMS kan därmed köra ordentlig backspolning och förhoppningsvis få godkänt prov.

Vi har fått svar på det insända provet och det enda felet var något förhöjd järnhalt. I övrigt godkänt vatten.

 

Problem med råvattenpumpen

2020-10-26

Tyvärr har pumpem i krampan, enligt JMS, slutat att gå på full effekt vlken fått till följd att backspolningen av filtern inte utförts på ett korekt sätt. Vårt vatten har därför återigen fått en gulaktig färg. En kontroll av pumpen kommer att göras så snart som möjligt.

Reslutatet från vattenanalysen är inte klart,

 

Sommarvattenföreningen LÅG

2020-10-13

Sommarvattenföreningen LÅG planerar att stänga av sommarvattnet under helgen 18-19 oktober.

 

Byte av filtermassor

2020-10-13

Det har nu installerats nya filter i vattenverket. Justeringar har gjorts, prover är tagna för annalys och svar bör komma inom någon vecka. När vi fått en annalys som är godkänd kommer vi att bestlla det kompletterande vattenverket som det beslutades om på stämman. 

 

Byte av f iltermassor

2020-04-26

Med anledning av svåriheter med leverandes av filter och osäkerheten med när arbetet kan utföras har det beslutats att flytta fram det planerade arbetet till slutat av augusti.

 

Viss begränsning

Vi har vatten så det räcker. Men tyvärr fungerar inte vattenverket riktig så som det var tänkt. Den rening som ger det fina vatten som vi hade för någon månad sedan räcker inte till för den förbrukning som vi har under sommaren. Därför måste vi när förbrukningen är som högst, koppla ur filtret med minst kapacitet. Vi får då en något sämre rening men en större mängd vatten. Det blir inte någon försämring i drickbarheten men färg och grumlighet ökar något.

Konsekvensen blir att ju mindre vatten vi använder ju renare vatten får vi. Så försök vara återhållsam med förbrukningen.

Vi arbetar naturligtvis vidare på att lösa problemet.

 

Vattenverket fungerar inte

2019-04-20 kl 21.07

Under eftermiddagen upptäcktes att vattet har sinat i vår reservoar. Vid närmare granskning konstarerades att det med största säker berodde på att något filter var igensatt. Detta innebar att endast en liten del renat vatten kom ut till medmemmarna och en del blev helt utan. Vi har under flera timmars tid försökt få kontakt med JMS för hjälp. Tyvärr är det ingen som svarat eller återkopplat. Vattenverket som installerades för några veckor sedan handhas helt av JMS och någon driftsinformation har inte ännu lämnats till oss. Denna överlämning ska ske om någon vecka.

Det vatten som nu distribueras ut till medlemmarna är ofiltrerat vatten direkt från brunnen i krampan. Vattnet ska inte drickas utan att det kokas innan. I övrigt kan vattnet användas som vanligt. Vi räknar med att reparation inte kommer att kunna ske förrän tidigast på Tisdag.

 

Nytt vattenverk på plats

2019-04-12

För någon vecka sedan installerades ett helt nytt vattenverk. Installationen gick bra. Den nya anläggningen krävde dock att en ny pump till brunnen i Krampan införskaffades. Resutlatet har blivit att vi nu har ett vatten som ser mycket bra ut. Några analyser av vattnet är ännu inte gjorts men kommer att göras om några veckor då intrimningen av anläggningen är klar.

 

Installation

2019-03-23

På Måndag och Tisdag kommer installationen av det nya vattenverket att göra. Vattenförsörjningen till områdets fastigheter kommer endast att påverkas marginellt. Vi får räkna med att det kommer att ta ytterligare några veckor innan den nya reningen är fullt fungerande.

 

Helt nytt vattenverk

2019-02-12

JMS hade till söndagens styrelsemöte återkommit med ett helt nytt förslag till vattenanläggning. Man kommer att byta ut samtliga filter och ersätta dom med andra som är mer lämpade att ta hand om våra problem. Styrelsen beslutade att låta JMS gå vidare med att beställa den nya anläggningen, som har en leveranstid på tre – fyra veckor. Några ytterligare kostnader för föreningen innebär inte förändringen förutom att JMS vill att föreningen tar kostnaden för en högtrycksspolning av vattenledningen från brunnen till pumphuset. Målet är att anläggningen skall vara installerad och injusterad till påskveckan.

 

Nytt förslag till vattenverk

2019-01-26

Till mötet med JMS i pumphuset kom sex medlemmar förutom några från styrelsen. JMS redogjorde för läget och varför de inte nått ändra fram i sina försök att leverera a-vatten. Brister i informationsutbytet om föreningens vattenkälla ansågs vara största problemet. Därefter besiktigades brunnen och Jag och Anders satte oss ner med JMS för att se hur vi går vidare. Med anledning av bl.a. svårigheten med att byta leverantör valde styrelsen att ge JMS förnyat förtroende att under de tidigare uppdragna ekonomiska ramarna slutföra sitt uppdrag. De ska senast vecka 7 lämna ett nytt förslag på hur en ny anläggning ska se ut. Förhoppningarna är att vi därefter inom någon månad ska ha ett godkänt vatten.
På styrelsemötet den 10 februari kommer den uppkomna situationen att diskuteras för att se om några alternativa vägar står till buds.
För Er information bör också nämnas att vi för tillfället har ett vatten som, förutom järnhalt och färg/grumlighet, når fram till de ursprungligt ställda kraven. 

 

Ändringar i vattenverk

2019-01-15

JMS har efter ett antal försök att trimma in vattenanläggningen insett att de, med befintlig lösning, inte kommer att nå det resultat som förväntas.  Man kommer helt enkelt inte tillrätta med järnet och den gula färgen. Under nästa vecka kommer man därför att ta fram en helt ny lösning som man har för avsikt att presentera för styrelsen vid ett möte Onsdagen den 23 januari kl. 09.00.

Samtliga medlemmar är välkomna på presentationen som börjar i Pumphuset kl. 09.00. Från JMS sida deltar operativt ansvarig Niclas Eriksson och VD Roger Müntzing.

Med anledning av att JMS inte slutfört sitt uppdrag innehåller styrelsen större delen av deras faktura.

 

Lägesrapport vattenverk

2018-12-10

JMS har varit och gjort ett antal förändringar i anläggningen och har för avsikt att om en vecka göra ytterligare justeringar och byte av filtermassor.

Svårigheterna har varit att vårt vatten, som vi tar från brunnen vid Marviken, har förändrat under arbetets gång. Järnhalten i provet som man tog i våras i samband med att offerten översändes var 1,8 och turbiditeten var 21.  När installationen gjordes var järnhalten 4,2 och för drygt en vecka sedan var järnhalten 5,8 och turbiditeten 35. Vattenproverna som tagits har analyserats av Synlab och har vid samtliga tillfällen visat att vattnet varit tjänligt med anmärkning.

Svårigheten med intrimningen är också att om en förändring görs så kommer förbättringen först efter ett antal dagar. JMS har för avsikt att gör ett besök i veckan till dess att vi är nöjda med resultatet. De garanterar också att några ytterligare kostnader inte kommer att drabba oss med anledning av de extra åtgärder man har fått vidta på grund av vattenkvalitetens förändring.

Intrimning av Vattenverket

2018-11-13

Igår var JMS och började sin intrimning av vattenverket. Tyvärr kunde man konstatera att vårt ingående vatten idag har en betydligt högre järnhalt och är syrefattigare än då man tog sitt test i mars -18. Detta kan åtgärdas men det kommer att ta ytterligare tid och en del justeringar från JMS sida. Deras uppfattning är att kommer man bara tillrätta med järnhalten så kommer vattnet att bli betydligt klarare. Som en sista åtgärd för komma tillrätta med missfärgningen planerar man att sätta tillbaka vårt kolfilter.

Nytt Vattenverk 

2018-10-31

Installationen är genomförd och vattnet går nu genom det nya vattenverket. Med början nästa vecka kommer JMS att juster filtrena för att få optimal effekt på dessa. Denna inställning kommer att ta ett antal veckor i anspråk eftersom man måste låta vatten pasera filtrena några dagar innan man kan se något resultat av justeringen. I samband med installationen installerades också en vattenmätare på den utgående ledningen för att underlätta framtida läcksökning. JMS kontrollerade även vattenmagasinet och kommer att lämna en offert på byte av de rör som är rostangripna.

 

Läcksökning 20 september.

När vi skulle påbörja läcksökningen så kontrollerade vi först vattenåtgången, dels den totala per dygn, men även den mellan 02.00 - 03,00 vilket är det som lättast visar ev läckor. Vi kunde konstatera att den tid som pumparna gått mellan 02.00 -03.00 hade sjunkit från 6 minuter till 3 minuter, det innebär att förbrukningen under den timmen sjunkit från ca 500 liter till ca 250 liter. Dssutom hade den nattliga förbrukningen flukturerat både uppåt och nedåt de senaste veckorna. Ett sådant resultat är svårtolkat eftersom en läcka är konstant eller ökar, den minskar inte vissa veckor. En tänkbar förklaring är att någon läcka finns på en tomt och att ägaren till den tomten bara varit ute vissa tider och i övrigt stängt fastighetsventilen varvid vår nattliga förbrukning minskar. Eftersom läckan just  nu  minskat sen vi försökte hitta den förra gången i augusti så bedömde vi läcksökningen som utsiktslös. Det är för svårt att se tryckförlusten i nätet genom att titta på vattenpelaren i mätglaset på hydroforen som vi gör nu.

Så vad gör vi? I samband med höstens kommande arbete med vattenreningen så kommer vi installera en flödesmätare på utgående vatten vilket vi saknat. Då kan vi se exakt antal liter som läcker i respektive sektion av ledningsnätet. Skulle det vara så att läckaget ökar så blir det också lättare att hitta läckan. Som jämförelse kan nämnas att när vi hade en stor läcka på Gäddvägen för 2 år sedan så gick pumpen 19 minuter mellan 02.00 - 03.00, mot de 3 minuter den går nu. 

Läcksökningens resultat i augusti

Vi gör av med 500 liter mellan 02.00 - 03.00 på natten, det mesta är sannolikt läckage vilket innerbär 12 kubik/dygn i läckage, utöver de 8 kubik vi förbrukar själva/dygn. Läcksökningarna har inte gett någon tydlig indikation på var läckaget finns. Vi kan se att trycket sjunker i de olika sektionerna på en väldigt låg nivå, men det är ingen sektion som sticker ut mer än någon annan. Det räcker med att någon glömmer sig eller inte fått sms-utskicket och spolar i toaletten eller liknande under felsökningen för att få samma utslag vilket försvårar. Vi har inte heller några observationer i området av tänkbara läckor genom vattenfylld mark där det inte brukar vara något vatten.

En tänkbar anledning är att det inte är en stor läcka utan flera små läckor.

Planen i nuläget är att göra ytterligare försök om några veckor när alla sommargäster lämnat och att vi vid det tillfället väntar till efter midnatt så att folk gått och lagt sig i stugorna och förbrukningen är minimal.Vi återkommer när det blir aktuellt.

Om vårt vatten och våra ledningar

Vattnet i Svinsjögård kommer från täkten vid Krampan. Därifrån pumpas det i våra egna ledningar till pumphuset där det renas igenom grovfilter och kolfilter. Sen går vattnet till ett vattenmagasin och och pumpas därifrån hem till dig. Pumpstationen kan du se vid Gösvägen 1. Många som är måna om sina trädgårdar och vill kunna vattna gräsmattan, eller fylla badtunnan, har skaffat en egen pump som tar upp sjövatten från Svinsjön. Det är nämligen inte tillåtet att vattna gräsmattan med vårt dricksvatten. 300 liter per dygn är ransonen för varje hushåll av ledningsvattnet.

Det finns tre sommarvattenföreningar. Den första består av: Flundre-, Gös-, Lax- och Ålvägen. Den andra är Forellvägen och den tredje är Aborrvägen samt del av Gäddvägen.

      Den andra är ForellVattenkvaliteten

Ett antal gånger varje år tar Anders Appelgren, vattenansvarig, prov på vårt dricksvatten och skickar till ALcontrol Laboratories. De skickar rapport till Gnesta kommuns miljökontor och oss. Betyget har alltid varit tjänligt, med anmärkning. Anmärkningen har gällt den ibland lite gula färgen. Färgen har dock inget med kvaliteten i övrigt att göra. 

Läckor

Nästan varje år uppstår läckor på vårt 2,5 km långa, vattennät. Läckaget märks genom att pumpen går oavbrutet med stora utslag på vattenmätaren. Vattenläckage kräver oftast grävning. Grävningen kan, i sin tur,  påverka en fastighetsägares rabatter, gräsmattor, in- och uppfart. Målsättningen är att inte gräva mer än nödvändigt. Ibland kan det bli så akut att grävning måste ske omgående. Då kanske vi inte kan vänta tills berörd fastighetsägare nåtts innan vi börjar gräva; men ambitionen är att så snabbt som möjligt informera om vad som hänt. För din trygghet - se till att styrelsen har aktuella telefonnummer där du är anträffbar. 

Uppstår vattenläcka inne i en fastighet kan skadorna bli omfattande. En sådan skada får även konsekvenser på vårt gemensamma vattennät, på rör och vattenrening. Därför är det i allas vårt intresse att huvudkranen är stängd, (oftast är den placerad vid tomtgränsen), när du är borta några dagar eller mer. Vintertid är det säkrast att tömma systemet innan du lämnar huset. Blir det ett längre strömavbrott i samband med en köldknäpp, kan ledningarna frysa. Är då inte huvudkranen stängd när det blir varmare igen, pumpas vatten in i huset.

För att lokalisera läckor görs detta lämpligast om natten då ingen förväntas krana vatten. Fotsteg och ficklampsljus i din trädgård kan alltså ha en naturlig förklaring. 

Inget vatten?

Har du plötsligt lågt tryck i kranen, eller inget vatten alls kan det bero på en läcka eller att pumpen stannat av någon anledning. Ring snarast Anders Appelgren. 

Tillsynsman Anders Appelgren är den som svarar och ansvarar för frågor kring vårt vatten. För regler kring vattenanvändning, se våra trivselregler.

     Januari 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

 Nyheter

  • Protokoll
från styrelsemötet 1/...
(2020-11-17)

  • Protokoll
från styrelsemötet 26...
(2020-09-29)

  • Protokoll
från styrelsemötet de...
(2020-08-18)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen