Om samfälligheten

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är egendom, t.ex. mark, byggnad eller rättighet som tillhör flera fastigheter (jfr 1 § lag [1973:1150] om förvaltning av samfälligheter, LFS).
Svinsjö gårds förvaltas gemensamt som en samfällighet av alla fastighetsägarna i Svinsjögårds fritidsområde.

En samfällighet ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i den och hör till dessa fastigheter (1 kap. 3 § FBL).
Andelen i samfälligheten ingår som en del i fastigheten och ägaren kan därför inte överlåta den separat.
Andelen kan bara överlåtas i samband med att ägaren överlåter delägarfastigheten eller om Lantmäteriet avskiljer andelen genom en förrättning.

En fastighets del i en samfällighet uttrycks i ett andelstal som i normalfallet bestäms av Lantmäteriet när myndigheten bildar samfälligheten.
Andelstalen ligger till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan ägarna.
Delägarfastigheternas andel i en samfällighet bestäms efter vad som är ändamålsenligt och skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Förvaltningen av en samfällighet innebär att leda driften och underhållet av gemensamhetsanläggningarna så att dess användbarhet och ekonomiska värde behålls eller t.o.m. ökar. Därvid behålls eller ökar även delägarnas fastigheters värde.

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Lag (2012:184, 4§).

Läs våra stadgar här Stadgar (svinsjogard.se)

Föreningsförvaltning – Svinsjö gårds samfällighetsförening förvaltar samfälligheten

Föreningsförvaltning är den vanligaste förvaltningsformen och innebär att en samfällighets­förening förvaltar en samfällighet. Föreningen bildas oftast i samband med lantmäteriförrättningen av samfälligheten. Ändamålet med föreningen är att förvalta samfälligheten utan att äganderätten till samfälligheten övergår från delägarna till samfällighetsföreningen.

Samfällighetsföreningar registreras och tilldelas organisations­nummer av Lantmäteriet och blir en juridisk person i och med registreringen. För att få registreras krävs att föreningen har antagit stadgar och utsett en styrelse. Stadgarna måste följa lagen om förvaltning av samfälligheter och överensstämma med beslutet från lantmäteriförrättningen.

Samfällighetsföreningens medlemmar är ägarna till de fastigheter som har andelar i samfälligheten. Om en ägare överlåter sin fastighet, upphör medlemskapet automatiskt för säljaren av fastigheten och köparen blir automatiskt medlem i föreningen.

I en samfällighetsförening sker fastighetsägarnas påverkan på gemensamhetsanläggningarnas drift och underhåll, vid samfällighetens årsstämma.

Föreningsstämman är föreningens beslutande organ och föreningen fattar sina beslut genom majoritetsbeslut av medlemmarna. Föreningsstämman ska godkänna den sammanställning av föreningens beräknade utgifter och inkomster (utgifts- och inkomststat) som styrelsen tar fram. Föreningsstämman fattar även beslut om vilka avgifter delägarna ska betala för förvaltningen av samfälligheten. Avgifternas storlek framgår sedan av den förteckning (debiteringslängd) som föreningen upprättar

Vid föreningsstämman väljer fastighetsägarna en styrelse som på uppdrag av stämman har att leda förvaltningen av samfälligheten och bevaka fastighetsägarnas gemensamma intressen avseende gemensamhetsanläggningarna.

Det praktiska arbetet med att underhålla, reparera och i övrigt sköta om gemensamhetsanläggningarna kan i huvudsak göras på två sätt. Antingen genom att anlita en inhyrd entreprenör med påföljande avsevärda merkostnader för varje fastighetsägare i föreningen eller genom att fastighetsägarna solidarisk deltar och genomför eget gemensamt arbete. T.ex. vid gemensamma arbetsmöten. Det sistnämnda alternativet innebär oftast en avsevärd ekonomisk fördel för föreningen och dess fastighetsägare, men kräver ett solidarisk medverkan på arbetsmötena från fastighetsägarna. Ett tredje alternativ är en blandning av de två nämnda.

Lantmäteriets anläggningsbeslut i stort för Svinsjö gård fritidsområde

Vid avstyckning av marken för bildandet av Svinsjö gårds fritidsområde på 70-talet, fattade lantmäteriet beslut om att områdets gemensamma mark och anläggningar skall förvaltas enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter som en Samfällighetsförening. Härvid utförde Lantmäteriet en s.k anläggningsförrättning vars resultat utformades i ett anläggningsbeslut vilken anger vilka gemensamma marker och gemensamhetsanläggningar som ägs gemensamt av fastigheternas ägare. Anläggningsbeslutet anger också vilka andelstal som gäller för respektive fastighet utifrån nyttjandet vilken är beroende på en av boendeformerna; fritidsboende, permanentboende eller obebyggd tomt. Detta då boendeformen bedöms innebära olika nyttjandegrad av gemensamhetsanläggningarna, t.ex. vattenanläggning och vägslitage.

Enligt lantmäteriets senaste anläggningsbeslut för Svinsjö gårds samfällighetsförening (2002-11-15), utgörs gemensamhetsanläggningarna i stort av:

 • Samtliga vägar inom området, med början på vägen in från landsväg 233.
 • Mark enligt detaljplan för Svinsjön fritidsområde.
 • Svinsjön (vattenområde).
 • Bollplan.
 • Iordningsställd badplats med bryggor i sjön Mellanmarviken inkl Bastu och omklädningsbyggnad.
 • Yta med byggnad för postlådor.
 • Vattenanläggningen (pumphus, vattenrening m.m) med tillhörandes rörledningar fram till ventilen vid resp. tomtgräns.

För detaljer o beslutet se det kompletta dokumentet ”Anläggningsbeslut” på hemsidan under fliken dokument.

Länk till dokument Naturreservat och anläggningsbeslut (svinsjogard.se)

Vår gemensamma förvaltning

Svinsjö gårds samfällighetsförening förvaltas av dess medlemmar. Den praktiska samordningen leds av en demokratisk vald styrelse, utsedd vid senaste årsstämma. Styrelsen bevakar driften av det gemensamma samt planerar och genomför den dagliga underhållet med stöd av frivilliga medlemmar som mot en mindre ersättning, ställer upp som ”Tillsynspersoner” för vissa områden, t.ex. vägar, sjö, vatten m.m.

Detta arbete från dessa frivilliga medlemmar är dock inte tillräckligt för att gemensamhetsanläggningarna skall via bibehållen drift och underhåll, kunna utnyttjas av medlemmarna samt behålla eller öka dessas värde och därmed även fastigheternas. Därför kompletteras de dagliga underhållet av att vi också genomför några arbetsmöten varje år med samtliga medlemmar och där det förväntas att varje medlem ställer upp på de minsta antal arbetsmöten som beslutats av årsstämman. Deltagandet sker självklart efter bästa förmåga.

Härvid måste de etiska och moraliska aspekterna utifrån två perspektiv lyftas fram som motiv till att ställa upp på arbetsmötena.

Perspektivet om en gemensam trivsel i vår omgivning, natur och miljö i Svinsjö gård:

”Om du vill att andra skall hjälpa dig att vistas i en fin tillgänglig naturomgivning i ”ditt Svinsjö gård”, måste du också hjälpa andra att få en fin tillgänglig naturomgivning i ”sitt Svinsjö gård”.

Perspektivet att var och ens arbetsinsats sker efter de egna förutsättningarna:

”Av var och en efter bästa förmåga, åt var och ens gemensamma behov av Svinsjö gård”

De vanligaste uppgifterna för medlemmarna att gemensamt lösa vid arbetsmötena är:

 • Underhåll av båtbryggorna

- T.ex. inoljning, mindre reparationer vid fästen, isättning och upptag av badstegar

 • Badanläggningen

- T.ex. inoljning av bryggor, mindre reparationer vid fästen, isättning och upptag av badstegar.

- Utsättning av badflotte samt bojavspärrningar

- Lövkrattning av stranden och kring grillplats/bastubyggnaden.

- Städning, ommålning vid behov och mindre reparationer av bastu- och omklädningsbyggnaderna

- Inoljning samt ut- eller inplacering av bänkar.

- Städning och vedhuggning/-stapling vid grillplatsen.

- Vassröjning vid behov.

 • Svinsjön

- Vassröjning

- Inoljning av brygga

 • Bollplanen

- Uppsättning och nedtagning av målnäten

 • Posthuset

- Städning och målning vid behov.

 • Gemensam mark

- Slyröjning, skräpplockning

 • Övrigt:

- I samband med arbetsmötena bjuds deltagande medlemmar på lite mat i form av korv, dryck och kaffe/té med tilltugg.

Om ovanstående uppgifter skulle göras av entreprenör skulle Samfällightsavgiften vara avsevärt högre än den är idag.

Här kan du läsa mer om Arbetsmöten (svinsjogard.se)

Övrig verksamhet och aktiviteter i Svinsjö gård fritidsområde

Utöver förvaltningen av området genom samfällighetsföreningens verksamhet och ansvarsområde, förekommer det annan verksamhet i Svinsjö gårds fritidsområde.

 • Valborgsmässoafton

Allt det sly och ris som röjts vid arbetsmöten och av resp. fastighetsägare på sina egna tomter, under året, samlas vid Svinsjöns norra del i en stor hög. Denna hög eldas sedan upp som majbrasa på valborgsmässoafton, att samlas kring och hälsa våren välkommen tillsammans. Arrangemanget är enkelt och ordnas av styrelsen och marktillsynsansvarige i samfällighten.

Mer praktiskt information om valborgsmässofirandet hittar du här Valborg (svinsjogard.se)

 • Midsommarfirande

Sedan 70-talet har de boende i Svinsjö gård, frivilligt varje år (med få undantag) arrangerat en egen gemensam midsommarfirande i Svinsjö gård. Detta är mycket uppskattat av de boende och deras släkt samt gäster som besöker Svinsjö gård på Midsommarhelgen.

På den särskilda klippta ytan intill bollplanen reses en majstång och där träffas de flesta boende med släkt och vänner och firar en traditionell svensk midsommardag med dans kring stången, lotterier, spel, lek och fikaservering. Senare på kvällen ordnas det med dans nere i bastun.

Arrangemanget ordnas av de boende själva. Detta görs av resp. väg i turordning vilket innebär att varje väg står för arrangemanget vart sjunde år. Så har det fungerat sedan 70-talet. Samfälligheten stödjer arrangemanget genom bl.a. information på hemsidan.

Mer praktiskt information hittar du här Midsommar på Svinsjögård (svinsjogard.se)

Källor och kunskapsinhämtning:

 • Lantmäteriets hemsida:

https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/samfalligheter/

 • Skatteverkets hemsida

Rättslig vägledning: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.8/322310.html

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327079.html?date=2023-01-01#section1-1

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.