Snabblänkar

Mark och sjö


Mark och sjö kring Svinsjögård

Tillsyningsman finns utsedd för ansvarsområdet. Denne planerar på lång sikt för vad som behöver göras för att hålla området i gott skick samt hanterar hastigt uppkomna situationer som exempelvis nedfallna träd.

I nuläget finns också en utsedd arbetsgrupp för gallring som förbereder en kommande gallring av området.

Under april månad så går det bra att lägga ris och omålat virke på platsen för Valborgselden, inga stubbar eller målat virke, tack! Resterande del av året finns ingen uppläggningsplats för ris och trädgårdsavfall i samfälligheten utan det får transporteras till återvinningsanläggning.


Trädnedtagning

Om du önskar ta ned träd på samfällighetens mark, kontakta tillsyningsman Fredrik Nylén

Gallring av sly

Det finns återkommande behov av slyröjning på samfällighetens mark. Helst ska samma sly slås mer än en gång per år. Här finns möjlighet för samfällighetens medlemmar att bidra till skötseln av vårt område. Detta arbete kan utföras vid tidpunkt som utföraren själv väljer.

Samfälligheten förfogar över en röjsåg/trimmer. Den går bra att nyttja för ändamålet. Om du vill använda egen såg motsv så står samfälligheten för bränsle. Kontakta tillsyningsman Fredrik Nylén för att komma överens om var och när slygallring skall ske. Arbete som sker i överenskommelse med tillsyningsman kan tillgodoräknas som arbetsmöte.

Båtuppläggningsplatser

Efter båten sjösatts på våren, vänligen samla ihop bockar och liknande och ställ dem åt sidan så det ser prydligt ut i anslutning till båtbryggorna. Det finns inga "fasta" uppläggningsplatser, man kan inte "reservera" samfällighetens mark utan får vara beredd på att lägga upp båten där det finns plats. Vänligen lägg inte båten på stranden.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.