Snabblänkar

Trivselregler


Trivselreglerna är fastställda av årsmötet 2011.

Arbetsmöten

Fastighetsägare eller ombud skall närvara på minst tre av samfällighetens arbetsmöten under verksamhetsåret (1/7 – 30/6).
Samfälligheten är beroende av vår gemensamma arbetskraft.
Om fastighetsägare saknar möjlighet att närvara så finns möjlighet att betala 150 kr per uteblivet arbetsmöte (d v s maximalt 450 kr under ett verksamhetsår).

Betalning av avgifter

Faktura för samfällighetsavgiften skickas ut i oktober och skall vara betald sista oktober.
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse och den 1 februari lämnas fakturan till inkasso.
Senast anmälda fastighetsägare ses som ansvarig för att betalning sker.

Vattenanvändning

Varje fastighet får använda högst 300 liter per dygn. Vattenverket har inte kapacitet för större mängd.
Vatten kan inte sparas från ett dygn till annat dygn.
Bevattning av gräsmatta och andra odlingar får ej ske.
När ingen vistas i fastigheten skall huvudkranen vid stamledningen vara stängd.
Fastighetsägaren skall markera avstängningsventilen vid huvudledningen med en pinne.
Följdskador på föreningens system kan orsakas av att fastighetsägare inte stängt av vattnet in till sitt hus.
Fastighetsägaren kan då bli ersättningsskyldig till föreningen.

Sophantering, avlopp och eldning

Ta del av Gnesta kommuns regler för sophantering, avloppstömning och eldningsförbud.
Länk finns på hemsidan.

Hastighetsbegränsning

Inom området gäller hastighetsbegränsning enligt uppsatta skyltar.
Hastighetsbegränsningen är till för att ge oss en trafiksäker miljö, för att minska dammet och bullret plus spara vägarna.

Hundar och katter

Visa hänsyn mot både människor och djur. Ha tillsyn över din hund och respektera andra människors rädsla. Se till att din hund inte skrämmer eller skadar de vilda djuren.
Hundar är inte välkomna på stora badplatsen. De är välkomna på badplatsen nedanför Flundrevägen. Ta del av lagstiftningen gällande hund och katt.

Båtar och båtbryggor

Mellanmarviken är ett naturskyddsområde, vilket innebär att båtmotorer drivna med bensin är förbjudna. Elmotorer är tillåtna liksom åror och segel.

Föreningen har två båtbryggor med sammanlagt 32 båtplatser. Båtplatser hyrs av samfälligheten mot en årlig avgift som beslutas av föreningsstämman.
Ansökan om båtplats görs till sekreteraren. Båtplatserna är numrerade. Inga båtar tillåts att vara förtöjda mot strandkant. Alla båtar i vattnet skall vara förtöjda mot båtbrygga. Båtar utan plats ska ligga på land i anslutning till bryggorna och lyfts i vid användande och läggs tillbaka på land efter båtturen.

Fiskerätt

Föreningens medlemmar får fiska med handredskap i Mellanmarviken, från strand inom föreningens område till mitten av sjön.
Fiske får dock ej ske inom badplatsens område och från badbryggorna.
Fiske får endast ske för eget bruk.

Badplatsen

Är till för vårt gemensamma nöje och är vårt gemensamma ansvar.
Visa hänsyn och ta med dig allt skräp inklusive fimpar när du lämnar platsen.

Bastun

För att få tillgång till bastun betalar man en årlig avgift, som beslutas av föreningsstämman.
Anmälan görs till tillsynsman för bastu. Bastun är ej avsedd för regelbunden hygien.

Fällning av träd

Medlem som önskar fälla träd på vår gemensamma mark måste ansöka och kontakta tillsynsman för Mark och Sjö.
Medlem skriver under ett dokument om att följa tillsynsmans instruktioner.
Den som inte följer avtal som gäller trädfällning på vår gemensamma mark riskerar att bli polisanmäld för egenmäktigt förfarande.

Uppläggningsplats

Ris och grenar får endast läggas på den plats som anvisats av tillsyningsman.

Kompostering

Kompostering av trädgårdsavfall ska göras på den egna fastigheten.

Andrahandshyresgäster

Fastighetsägaren är skyldig att informera om dessa regler vid andrahandsuthyrning.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.